Kresťanské zbory na Slovensku

Kresťanské zbory na Slovensku (ďalej iba Kresťanské zbory) patria k cirkvám registrovaným na ministerstve kultúry podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. Je to duchovné hnutie, ktoré vychádza z učenia a praxe prvých zborov cirkvi, o ktorých píše Nová Zmluva.

Za základ svojho života prijímajú dielo a učenie Pána Ježiša Krista. Veria v Neho a vyznávajú Ho ako večného Božieho Syna a zároveň bezhriešneho a dokonalého človeka. Veria v Jeho zástupnú smrť za hriešnych ľudí, aj v Jeho vzkriesenie a oslávenie Bohom, Jeho Otcom v nebesiach. Vyznávajú odpustenie hriechov, ospravedlnenie pred Bohom, záchranu a večný život z viery v Neho. V tom sa zhodujú so všetkými skutočnými kresťanmi v dejinách Cirkvi, ktorej sú súčasťou.

S reformačnými cirkvami sa okrem toho zhodujú:

  • v poznaní, že jedinou Hlavou Cirkvi je Kristus a zvrchovanou autoritou v nej je Svätý Duch, hovoriaci vo Svätom Písme,
  • v presvedčení, že ľudia sú ospravedlnení z viery a nie zo skutkov,
  • v pravidle, že Sväté písmo sa vykladá Svätým písmom a nie tradíciou,
  • v uznaní všeobecného kňazstva veriacich: že každý skutočný kresťan – muž či žena – má priamy prístup k Bohu a je Jeho služobníkom.

Príslušníci Kresťanských zborov veria, že Sväté písma sú vdýchnutým (inšpirovaným) Božím slovom, pri písaní ktorého boli ľudskí autori jednotlivých kníh Biblie vedení samým Bohom – Svätým Duchom. So všetkými biblickými kresťanmi vďačne vyznávajú svoju vieru v doslovnú inšpiráciu pôvodných textov Svätých písem i vo večné trvanie každého Božieho slova v nich.

Od iných reformačných cirkví sa kresťanské zbory odlišujú tým, že nemajú stanovených (ordinovaných) služobníkov pre tzv. duchovenskú činnosť, ale duchovnú činnosť vykonávajú všetci ich príslušníci, podľa toho, ako sú obdarovaní a vedení Svätým Duchom.

Všetko, čo sa týka duchovnej služby i ďalšej činnosti zboru, koná sa podľa učenia Nového zákona a praxe prvokresťanských zborov, známej z knihy Skutkov apoštolov tak, aby čo najplnšie vynikla skutočná podstata kresťanstva.


Tu si môžete stiahnuť celý dokument Biblické poznanie a vnútorný poriadok KZ.